BUURTTEAM SLOTEN

Onze droom

Seghwaert is over tien jaar nog steeds een van de leukste wijken in Zoetermeer om in te wonen en te verblijven. Met haar groene karakter en diversiteit is het voor iedereen een oase van rust in de drukke omgeving. Inwoners van de wijk wekken eigen duurzame stroom op en zijn zo goed als zelfvoorzienend.

Mobiliteit wordt gedeeld. Niet iedereen heeft meer een eigen auto, maar iedereen kan gebruik maken van de “Seghwaert deelvloot” bestaande uit verschillende soorten en type elektrische voertuigen. De deelauto’s zijn onderdeel van het energiesysteem van de wijk. Zonnepanelen op de daken laden de batterij vol. Bestaat in de wijk behoefte aan meer energie, als iedereen ’s avonds thuis komt, dan leveren de elektrische voertuigen stroom terug aan het “Seghwaertnet.” Gezamenlijk geven inwoners van de wijk vorm aan de energietransitie, waarbij iedereen mee kan doen en het voor iedereen betaalbaar blijft.

Vier wijkgenoten, Hans, Johan, Marco en Frank slaan de handen in één om werk te maken van de energietransitie. Zij worden hierbij ondersteund door Peter van Oppen van de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo). Gezamenlijk hebben zij als doel het beïnvloeden van de bewoners uit de buurt waardoor zij belangstelling krijgen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen in of rondom hun woning en waarbij zij tevens positief staan tegenover het gezamenlijk met buurtgenoten realiseren van die maatregelen.

Onze nuchterheid

Het realiseren van de droom gaat natuurlijk niet met een “big bang”. Als dat zou kunnen, is dat ook niet verstandig om te doen. Wegens de hoeveelheid maatregelen veel te kostbaar en vanwege de omvang te groot om alles te overzien.

De komende tiental jaren zullen de huishoudens in Nederland energiebesparende maatregelen wel moeten gaan treffen. De gaskraan gaat (langzaam) dicht en daarmee beëindigen we onder andere onze afhankelijkheid met derden landen. De CO2-uitstoot moet hoe dan ook omlaag wil de leefbaarheid voor onze (klein)kinderen niet in gevaar komen.

Stap voor stap energiebesparende maatregelen doorvoeren is de beste aanpak. Er zullen bewoners zijn die eerder maatregelen doorvoeren dan andere wijkbewoners (de klimaathobbyisten). Iedere wijkbewoner bepaalt zelf zijn of haar tempo.

De ene bewoner gaat investeren in maatregelen vanuit een ideologisch standpunt. Het verbeteren van het (leef)klimaat is zijn of haar belangrijkste drijfveer en wellicht speelt het financieren van de investering niet zo’n grote rol. Die bewoners hebben behoeft aan ondersteuning bij het kiezen van die maatregelen welke op korte termijn het grootste klimatologisch effect sorteren.

Een andere bewoner uit de wijk investeert in maatregelen puur vanuit economische overwegingen. Het snel terugverdienen van de investering en het naar beneden brengen van de vaste lasten zijn de belangrijkste overwegingen. Met mindere vaste lasten kunnen andere doeleinden worden verwezenlijkt (studie kinderen, hypotheek verminderen, vakanties, enzovoorts). Het buurtteam kan deze bewoner helpen bij het selecteren van die maatregelen welke het meest renderen en die het meeste comfort opleveren.

Onze werkwijze

Het viertal werkt vanuit de trias Energetica (zie afbeelding 1) en richt zich voornamelijk op het 1) beperken, 2) duurzaam opwekken en 3) verminderen van energieverbruik in de wijk door bewoners.

De focus van het viertal ligt op het informeren, enthousiasmeren en het bundelen van energiebesparende maatregelen ten behoeven van inkoopvoordeel voor alle wijkbewoners. Wanneer bewoners willen gaan investeren gaat het buurtteam de wijkbewoners zoveel als mogelijk adviseren en ondersteunen.

Naast bewoners kunnen gemeente, woningcorporaties en andere (publieke) gebouw eigenaren een aanzienlijke rol van betekenis spelen in de totale energietransitie van de wijk. Samen met DEZo wordt deze groep apart door de vier benaderd.

Ons proces

Informeren en enthousiasmeren

Onbekend maakt onbemind. Een eerste stap is kenbaarheid geven aan het bestaan van de vier enthousiastelingen. We streven er naar dat alle inwoners van de buurt van ons gehoord heeft. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website, eigen e-mailadres, lokale krant, Twitter account, etc.

Daarnaast gaan we actief de wijk in en organiseren bijeenkomsten om mensen te motiveren mee te doen. Een “energie barbecue” kan een goed middel zijn om mensen samen te brengen. Concrete ideeën worden verder uitgewerkt in een campagneplan.

Het buurtteam zal veelvuldig presentaties houden. Waarbij zij zal aanhaken bij andere gelegenheden georganiseerd door derden.Daar waar het buurtteam van mening is dat een groep eigenaren/huurders van woningen veel profijt kunnen hebben van een bepaald type energiebesparing dan gaat zij met gerichte informatie actief naar deze eigenaren en huurders.

Behoefte inventariseren

Onderwerpen moeten door inwoners zelf worden geopperd. Het heeft immers geen zin als het buurtteam eigenstandig onderwerpen benoemen waar geen animo voor is. Het viertal inventariseert aan de hand van wijkgesprekken, interviews, enquêtes, etc. de behoefte van de wijkbewoners. Uitgangspunt moet zijn dat energie besparen leuk is, en het nog leuker is om dit samen met je buren te doen! Energie besparen doe je samen en draagt bij aan comfortabele woning en een lagere energierekening.

Inkoop

Een belangrijke succesfactor voor het welslagen van het project “Seghwaert Maakt Vaart” (SMV) en het welslagen van het buurtteam is onder andere een transparant inkoopproces. Uitgangspunt van het buurtteam is, dat elke bewoner uit de wijk Seghwaert vooraf bekend is met wat het buurtteam voor hen kan betekenen.

Hieronder staan de uitgangspunten van het buurtteam die zij gaat hanteren bij het ondersteunen en adviseren van de wijkbewoners. De uitgangspunten zijn gegroepeerd per fase van het inkoopproces.

Specificeren

 • Het buurtteam helpt de bewoner(s) bij de WAT-vraag, de kwaliteitseisen en de voorwaarden van het uit te voeren werk (offerte-aanvraag). Indien nodig of gewenst schakelt zij aanvullende deskundigheid in.
 • Het buurtteam adviseert de bewoner(s) vooraf een offerte-aanvraag op te stellen. Het buurtteam gaat uiteraard helpen bij het opstellen. Hier in staat verwoord de gewenste kwaliteitseisen van het product en de gewenste (garantie)voorwaarden.
 • De bewoner(s) beslist over wat er gevraagd gaat worden aan de markt en is eigenaar van de offerte-aanvraag.
 • Het buurtteam zal de bewoner(s) helpen bij het maken van rendementsberekeningen opdat de bewoner de juiste beslissing kan nemen.

Selecteren

 • Het buurtteam ondersteunt de bewoner(s) bij het selecteren van Zoetermeerse leveranciers die de gevraagde specificatie tot tevredenheid kunnen uitvoeren. Indien nodig of gewenst schakelt zij hierbij deskundigheid in (Reimarkt). Indien gewenst door de bewoner(s) kunnen ook leveranciers van buiten de gemeentelijke grenzen worden gevraagd te offreren.
 • Het buurtteam adviseert de bewoner ten minste 3 leveranciers te vragen te offreren op de offerte-aanvraag.
 • De bewoner(s) beslist welke leveranciers worden uitgenodigd te offreren.
 • Het buurtteam stelt samen met de bewoner(s) de selectiecriteria op welke gebruikt gaat worden bij de uiteindelijke selectie.
 • Indien nodig of gewenst door de bewoner(s) zullen de kandidaat-leveranciers worden uitgenodigd hun offertes toe te lichten en vragen van de bewoner(s) te beantwoorden. Het buurtteam ondersteunt de bewoner tijdens de presentaties van de kandidaat-leveranciers.
 • Het buurtteam adviseert de bewoner(s) een leverancier te kiezen op basis van de combinatie laagste prijs, kwaliteit van het product en de vermoedelijke klimaatopbrengst.
 • Ongeacht de uitkomst van het selectieproces – aan de hand van de vooraf gestelde criteria – beslist de bewoner(s) aan welke leverancier het werk mogelijk wordt gegund.

Contracteren

 • De kandidaat-leverancier wordt – indien nodig of gewenst – verzocht de offerte aan te passen op basis van de presentatie en of vragen van de bewoner(s).
 • Het buurtteam helpt de bewoner(s) bij het verifiëren van de definitieve offerte.
 • De bewoner(s) beslist aan welke leverancier uiteindelijk het werk wordt gegund.
 • De bewoner(s) is de opdrachtgever richting leverancier. Het buurtteam zal deze rol niet vervullen, maar zal de bewoner(s) bijstaan.
 • De bewoner(s) ondertekent de offerte voor akkoord.

Bewaken

 • De bewoner vraagt het buurtteam tijdens de uitvoering van het werk na te gaan of het werk volgens offerte en de offerte-aanvraag wordt uitgevoerd.
 • Het buurtteam adviseert hoe te handelen bij afwijkingen ten opzichte van de offerte en ondersteunt de bewoner bij geschillen met de leverancier.
 • De bewoner is en blijft de contactpersoon en opdrachtgever richting leverancier.

Nazorg

 • Het buurtteam ondersteunt de bewoner(s) opdat de leverancier al het werk volgens offerte en offerte-aanvraag is uitgevoerd.

 

Het buurtteam is onderdeel van het project “SeghwaertMaaktVaart”. Dit project is een initiatief van de buurtorganisatie SOD, energie coöperatie DEZo en de stichting Piëzo, gesteund door de gemeente Zoetermeer en Fonds 1818.